Northern Europe

KVINNSAM Ämnesordslista

"Ämnesorden är valda ur ett konsekvent kvinnoperspektiv, dvs ämnesordet kvinnor är alltid underförstått. Ämnesordet författare avser kvinnliga författare, med ämnesordet poliser menas kvinnliga poliser (eller möjligen manliga poliser i relation till kvinnliga kolleger/brottslingar). Vill man söka poster om manliga brottslingar, författare etc lägger man : män till sökordet, t ex brottslingar: män. Andra texter om män kan man hitta genom att söka på manlighet, mansrollen, fäder osv. Ämnesindexeringen påbörjades i slutet av 1950-talet och antalet ämnesord växer vid behov.

"Subject words are chosen from a consistent female perspective, ie the subject word of women is always implied." The author of the author refers to female writers, the term "police" means female police officers (or possibly male police in relation to female colleagues / criminals). Want to search for records of male criminals, Writers etc are added: men to the keyword, eg criminals: men. Other texts about men can be found by searching for manhood, men's role, fathers, etc. The topic indexation began in the late 1950s and the number of subjects grows as needed.