CC BY-ND: Creative Commons Attribution-NoDerivs License

Plats a la carta

"El diccionari en línia Plats a la carta posa a l’abast dels usuaris 7.765 denominacions catalanes de plats i begudes, amb les equivalències corresponents en castellà, francès, italià, anglès i alemany.

"The online dictionary la carte dishes makes available user names 7765 Catalan dishes and drinks with corresponding equivalents in Spanish, French, Italian, English and German. The information in this repertoire comes from the base application data Plats a la carte tool developed and managed by the Directorate General for Language Policy of the Generalitat of Catalonia in collaboration with TERMCAT and confegida from names of dishes and drinks suggested by users implementation, in order to provide the catering sector preparing menus in Catalan. "

Diccionari de jocs i joguines

"Aquest diccionari recull més de cent termes corresponents a jocs i joguines, juntament amb les denominacions i els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Lèxic multilingüe de la indústria, editat pel TERMCAT l’any 2010."

"This dictionary includes more than a hundred terms related to games and toys, along with the names and equivalents in Spanish, French and English from the multilingual Glossary of Industry, published by TERMCAT 2010."

Gastronomia japonesa

"Aquest diccionari recull una vintena de termes referits a ingredients i plats típics de la gastronomia del Japó, que han passat a formar part darrerament del panorama gastronòmic dels Països Catalans. La majoria de les formes catalanes han estat normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la col·laboració de diversos experts en japonès, i han seguit el sistema de transcripció romanji Hepburn, que és el més estès internacionalment.

"This dictionary includes twenty terms refer to ingredients and dishes of the cuisine of Japan, which have become part recently in the dining scene of Catalonia. Most Catalan forms have been standardized by the Supervisory Council TERMCAT with in collaboration with experts in Japanese and have followed romanji Hepburn transcription system, which is the most widespread internationally. Exceptionally, according to the treatment given to other reference sources and dissemination experienced by the terms, in some cases we opted for slightly different ways.

Gastronomia del Pròxim Orient

"Aquest diccionari recull una vintena de termes referits a ingredients i plats típics de la gastronomia del Pròxim Orient i del Nord d'Àfrica, que han passat a formar part darrerament del panorama gastronòmic dels Països Catalans. Totes les formes catalanes han estat normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la col·laboració de diversos experts en llengua àrab i tenint en compte els principis de transcripció i adaptació establerts per l'Institut d'Estudis Catalans.

"This dictionary includes terms referring to twenty ingredients and dishes of the cuisine of the Middle East and North Africa, which have recently become part of the gastronomic scene of Catalonia. Catalan All forms have been standardized by the Council supervisor TERMCAT, with the collaboration of experts in Arabic and taking into account the principles of transcription and adaptation established by the Institute of Catalan Studies. As for equivalents in other languages, collected most documented forms without going to assess their suitability in any case. "

Diccionari de llengües del món

"El Diccionari de llengües del món és un recull sistemàtic d’informació sobre 1.264 llengües estructurada en forma de fitxa de diccionari. Hi trobareu el nom de les llengües en català, àrab, gal·lès, alemany, anglès, espanyol, basc, francès, gallec, guaraní, italià, japonès, neerlandès, occità, portuguès, rus, suahili, amazic i xinès, i en la llengua mateixa de què es tracti. Igualment aplega informació sobre la filiació lingüística, el lloc on es parlen, la seva situació sociolingüística, vitalitat, alguns aspectes històrics, etc.

"Dictionary of the world's languages is a systematic collection of information about 1264 languages structured as a dictionary file. You will find the name of the languages Catalan, Arabic, Welsh, German, English, Spanish, Basque, French , Galician Guarani, Italian, Japanese, Dutch, Occitan, Portuguese, Russian, Swahili, Berber and Chinese, and the language itself in question. it also includes information on personal language, where they speak, their situation sociolinguistic vitality, some historical aspects, etc.

Diccionari d'educació

"Aquest diccionari aplega i defineix prop de dos mil termes del món de l’educació i de les seves facetes: pedagogia general, pedagogia social, recerca educativa, organització i gestió educatives, orientació psicopedagògica, didàctica, educació especial i tecnologia de l’educació. Cada article conté, a més de la denominació catalana, els equivalents en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, una o més notes explicatives.

"This dictionary includes about two thousand and defines terms from the world of education and its facets: general pedagogy, social pedagogy, educational research, educational organization and management, Counseling, teaching, special education and educational technology . Each item also contains the name of Catalan, the equivalents in Spanish, French and English definition, and often one or more explanatory notes.

Diccionari de cooperació al desenvolupament

"La cooperació al desenvolupament és una activitat global cada vegada més rellevant en el món actual, que fomenta el treball col·laboratiu d’una gran varietat d’actors a tots els nivells. Els actors humanitaris poden ser persones o organismes (governamentals o no governamentals) d’àmbit local, regional o universal. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit. Aquest diccionari conté aproximadament un centenar de termes.

"Development cooperation is an increasingly important global activity in the world, which encourages collaborative work of a variety of actors at all levels. The humanitarian actors can be individuals or organizations (governmental or not government) local, regional or universal. for this reason, TERMCAT considered necessary the elaboration of a terminology compilation containing the basic terminology of the field. this dictionary contains about a hundred terms. Each term includes names in Catalan, a definition equivalents in Spanish, French and English and, if necessary, additional notes.

Diccionari de circ

"Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius a les especialitats circenses d’acrobàcia, aeris i equilibrisme. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès, anglès i, en algun cas, italià i alemany, i, si escau, notes complementàries. L'obra posa a l’abast dels usuaris una selecció de termes del Diccionari de circ, que elabora el TERMCAT amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya.

"This dictionary contains about three hundred terms related specialties circus acrobatics, aerial and acrobatics. Each term includes Catalan terms, definitions, equivalents in Spanish, French, English and, in some cases, Italian and German and, if necessary, additional notes. the work makes available to users with a selection of terms Dictionary circus TERMCAT produced with the support of Ministry of Culture of the Generalitat of Catalonia and collaboration Association of Circus Professionals of Catalonia.

Diccionari casteller

"Aquest diccionari recull un centenar de termes d’ús habitual en l’àmbit, amb les denominacions en i la definició en català, la categoria gramatical i algunes notes complementàries.
Els termes han estat revisats per especialistes de la Colla Jove Xiquets de Tarragona.

"This dictionary includes hundreds of terms commonly used in the field, with the names in Catalan and definition, part of speech and some additional notes. The terms have been reviewed by experts of the League of Young Children Tarragona. the contents of the leaflet Dictionary come from the world casteller: basic terminology, that made TERMCAT 2001 in collaboration with the City of Terrace, the Consortium for Language Normalization and the Coordinator Gang castles of Catalonia.

Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura

"Aquest diccionari elaborat per Jaume Salvà i Lara, amb l'assessorament i la revisió del TERMCAT, recull 1.294 termes catalans relatius als àmbits següents: la pintura i el dibuix, l’escultura, l’arquitectura i l’urbanisme, les arts decoratives, el gravat i la ceràmica. Es presenten les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà i anglès. Es tracta d’una versió revisada i ampliada del diccionari editat l’any 2002. Concretament, s’han afegit més de dos-cents termes i els equivalents en anglès."

"This dictionary compiled by Jaume Salvà i Lara, with the advice and review TERMCAT 1294 includes Catalan terms related to the following areas: painting and drawing, sculpture, architecture and urbanism, decorative arts , engraving and ceramics. We have the names and the definition in Catalan and Spanish and English equivalents. This is a revised and expanded version of the dictionary published in 2002. Specifically, we have added two more -Center terms and equivalents in English. "

Pages