CC BY-ND: Creative Commons Attribution-NoDerivs License

Diccionari de recerca clínica de medicaments

"Aquest diccionari recull més de set-cents termes pertanyents a l’àmbit de l’assaig clínic que tenen el medicament com a nucli central, especialment els relacionats amb la metodologia i la bioestadística, la farmacologia, la bioètica, l’epidemiologia i la salut pública, la recerca i la publicació científica i la regulació legal i el control de qualitat. Completa l’obra una breu selecció de termes que designen els principals agents que intervenen en les diverses fases d’un assaig clínic.

"This dictionary contains more than seven hundred words belonging to the field of clinical trials that have the drug as a core, especially those related to the methodology and biostatistics, pharmacology, bioethics, and epidemiology public health, research and scientific publishing and legal regulation and quality control. Complete a brief selection of the work terms that designate the main actors involved in the various phases of a clinical trial. Each term includes names Catalan and equivalents in English and Spanish, in addition to a definition and, if necessary, additional notes.

Diccionari d’otorinolaringologia

"Aquest diccionari aplega vora 1.100 termes de l’àmbit de l’otorinolaringologia, corresponents a cinc àmbits temàtics: otologia, rinologia, faringologia, laringologia i disciplines connexes. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès i, si escau, els termes anatòmics internacionals.

"This dictionary includes over 1,100 terms in the field of otolaryngology, corresponding to five themes: Otology, Rhinology, faringologia, laringólogo and related disciplines. In presenting and defining names in Catalan, Spanish and English equivalents and if applicable, international anatomical terms.

Diccionari de psiquiatria

"Aquest diccionari recull gairebé un miler de termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. La salut mental és avui un dels àmbits prioritaris d'atenció sanitària. A banda dels nous plantejaments en el tractament de les malalties mentals i en la comprensió dels processos psíquics, s'hi descriuen patologies mentals emergents de gran impacte social, com ara les demències de tipus Alzheimer o els trastorns de la conducta alimentària.

"This dictionary includes nearly a thousand names and terms with the Catalan definition and the equivalents in Spanish, French, English and German. Mental health is now one of the priority areas of health care. In addition to new approaches in treatment of mental illness in the understanding of mental processes, mental disorders are described emerging of great social impact, such as Alzheimer-type dementia or behavioral disorders food.

Diccionari d'oftalmologia

"Aquest diccionari aplega prop de 1.200 termes de l’àmbit de l’oftalmologia, corresponents a sis àmbits temàtics: anatomia, fisiologia, exploració, semiologia, patologia i terapèutica. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès i, si escau, els termes anatòmics internacionals. Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’oftalmologia, elaborat l'any 2011 pel TERMCAT amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració d'especialistes de la Universitat de Barcelona i de la Societat Catalana d'Oftalmologia."

"This dictionary includes 1,200 terms in the field of ophthalmology, corresponding to the six thematic areas: anatomy, physiology, examination, semiotics, pathology and therapy. In presenting and defining names in Catalan and Spanish equivalents English and, where appropriate, international anatomical terms. This is the online version of the Dictionary of ophthalmology, made in 2011 by TERMCAT with the support of the Government of Catalonia and the collaboration of specialists from the University Barcelona and the Catalan Society of Ophthalmology. "

Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana

"Aquesta obra, el diccionari en línia Noms de plantes. Corpus de fitonínimia catalana, és un diccionari descriptiu, elaborat en el marc del projecte Noms catalans de plantes per un equip d’especialistes dirigit per Joan Vallès i Xirau i format per Joan Veny, Josep Vigo, M. Àngels Bonet, M. Antònia Julià i Joan Carles Villalonga, en col·laboració amb el TERMCAT. El desenvolupament d’aquest projecte i la publicació dels seus resultats ha pogut fer-se realitat gràcies al suport de moltes persones i institucions, que hi han cregut i hi han contribuït de diverses maneres (vegeu els crèdits).

"This work, online dictionary names of plants. Fitonínimia Corpus Catalan is a descriptive dictionary, compiled in the framework of Catalan names of plants by a team of specialists led by Joan Vallès Xirau and formed by Joan Veny, Josep Vigo, M. Angels Bonet Julia Antonia M. and Joan Carles Villalonga, in collaboration with TERMCAT. the development of this project and the publication of results could be realized thanks to the support of many people and institutions who have believed and have contributed in various ways (see credits).

Diccionari de neurociència

"Aquest diccionari recull prop de dos mil termes de l’àmbit de la neurociència, juntament amb la definició, notes explicatives i equivalents en castellà i anglès. L’obra està organitzada d’acord amb una estructuració temàtica en què tenen cabuda la neuroanatomia, la neurohistologia, la neurobiologia cel·lular, la neurobiologia del desenvolupament, la neuroquímica, la neurofarmacologia, la neurofisiologia cel·lular i de sistemes, la neurobiologia del comportament, la neurologia, la neuropsicologia i la psiquiatria, la neurociència computacional i disciplines connexes amb la neurociència.

"This dictionary contains about two thousand terms used in neuroscience along with definition, explanatory notes and equivalents in Spanish and English. The book is organized according to a thematic structure in which there is room neuroanatomy, the neurohistologia, cellular neurobiology, developmental neurobiology, neurochemistry, neuropharmacology the, cellular and systems neurophysiology, behavioral neurobiology, neurology, psychiatry and neuropsychology, computational neuroscience and related disciplines with neuroscience.

Noms de mamífers marins

"Aquesta obra, Noms de mamífers marins, és un diccionari descriptiu elaborat per Jordi Lleonart, amb l'assessorament terminològic del TERMCAT i el suport de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans. Conté més de 350 noms catalans de mamífers marins en correspondència amb uns 150 noms científics, presentats en fitxes terminològiques referides a tàxons zoològics, en què es mostren les fonts de documentació.

"This work, Names of marine mammals is a descriptive dictionary compiled by Jordi Lleonart with terminology TERMCAT advice and support of the Biological Sciences Section of the Institute of Catalan Studies. It contains more than 350 names Catalan marine mammals in correspondence with about 150 scientific names, presented in sheets terminology related taxa zoos, which are sources of documentation.

Diccionari d'infermeria

"Aquest diccionari recull prop d'un miler de termes de l'àmbit de la infermeria, considerats els més rellevants des d'un punt de vista actual, amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès i, sovint, notes contextuals.

"This dictionary includes nearly a thousand terms used in nursing, considered the most important from a point of view, with the names and Catalan definition and the equivalents in Spanish, French and English and often contextual notes. This is the online version of the dictionary nursing work developed by TERMCAT with support from the Department of Health of the Generalitat of Catalonia and the Government of Andorra, in collaboration with the Council graduates of Colleges of Nursing of Catalonia and the NORCAI College of Nursing Barcelona, jointly published by LID and TERMCAT. "

Diccionari d'immunologia

"El Diccionari d’immunologia recull més de 1.300 termes relacionats directament amb aquest camp del coneixement. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès i francès, amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives. En el cas dels fàrmacs, es dóna també el número registrat CAS. A més a més, l'obra ofereix la consulta de tres quadres amb terminologia específica de grups de proteïnes rellevants en immunologia humana: les citocines, les quimiocines i els grups de diferenciació (CD).

"The dictionary contains more than 1,300 immunology terms directly related to this field of knowledge. Each term includes equivalents names in Catalan and in Spanish, English and French, with corresponding definitions and, eventually, with explanatory notes. In If drugs are also given the registered number CAS. Besides, the work offers consulting three blocks terminology specific groups of proteins relevant to human immunology: cytokines, chemokines and the groups of differentiation (CD ).

Diccionari d'homeopatia

"Aquest diccionari és la versió en línia del Diccionari d'homeopatia, elaborat per Xavier Cabré i Playà amb l’assessorament terminològic del TERMCAT, la col·laboració del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i l’Acadèmia Homeopàtica de Barcelona i el patrocini de Phinter-Heel. El diccionari, editat pel TERMCAT l’any 2004, conté uns 400 termes en català, que es presenten acompanyats de la categoria gramatical, les equivalències en castellà, francès i anglès, la definició i, en la majoria dels casos, notes explicatives.

"This dictionary is the online version of the Dictionary of homeopathy, developed by Xavier Cabré and Playà advised TERMCAT terminology, in collaboration with the Medical Association of Homeopathic Academy of Barcelona and Barcelona Heel-sponsored Phinter. the dictionary, published by TERMCAT 2004, contains 400 terms in Catalan, which have accompanied the speech, the equivalents in Spanish, French and English definition and, most cases explanatory notes. in addition, it also indicated the relationship between the terms or synonyms. "

Pages