CC BY-ND: Creative Commons Attribution-NoDerivs License

Vocabulari bàsic dels grans magatzems

"Aquest vocabulari aplega les denominacions catalanes de més d’un miler de productes, la majoria dels quals es poden trobar en uns grans magatzems, amb els seus equivalents en castellà, francès, portuguès i anglès. Per facilitar-ne la cerca, es poden consultar classificats per seccions, com a les grans superfícies. Així mateix, es recullen en aquestes cinc llengües més de tres-centes cinquanta expressions que es poden presentar habitualment en les converses entre comprador i venedor, també ordenades temàticament.

"This vocabulary includes the Catalan denominations of more than a thousand products, most of which can be found in a department store with its equivalents in Spanish, French, Portuguese and English. To facilitate your search, you can check classified sections, such as supermarkets. also contained in these five languages more than three hundred fifty expressions that can occur regularly in conversations between buyer and seller, also arranged thematically.

Terminologia electoral bàsica

"La Terminologia electoral bàsica recull 129 termes relacionats amb el procés i els sistemes electorals. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries. L’obra ha estat elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. També ha participat en el projecte el Departament de Llengua Espanyola de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea, el qual ha aportat informació documental.

"The terminology includes 129 basic elections terms related to the process and electoral systems. Each term includes Catalan terms, definitions, equivalents in Spanish, French and English and, if necessary, additional notes. The work has been made by TERMCAT collaboration with the Ministry of Home Affairs and Institutional Relations of the Generalitat of Catalonia. He has also participated in the project by the Department of Spanish Language Directorate-General for Translation of the European Commission, which has provided documentary information.

Vocabulari de dret penal i penitenciari

"Aquest vocabulari conté 2.705 termes corresponents a quatre grups temàtics: dret penal, dret processal penal, dret penitenciari i dret penal militar. Cada article mostra les denominacions en català, equivalents en castellà, àrea temàtica –a la qual es pot accedir a través de l’opció Accés temàtic– i, sovint, notes explicatives. Es tracta de la versió en línia del Vocabulari de dret penal i penitenciari elaborat pel TERMCAT i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, publicat en paper l’any 2000.

"This vocabulary contains 2,705 terms related to four thematic groups: criminal law, criminal procedural law, penal law and military criminal law. Each article displays the names in Catalan, Spanish equivalent, subject area -which can be accessed through Access the tool temàtic- and often explanatory notes. This is the online version of the vocabulary of criminal law and penal TERMCAT prepared by the Justice Department and the Government of Catalonia, published on paper in 2000. in this time, some of the original data have been updated or completed.

Diccionari de dret civil

"Aquest diccionari conté 1.160 termes corresponents a les cinc grans àrees clàssiques del dret civil: dret civil general, dret civil d’obligacions i contractes, drets reals, dret de família i dret de successions. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà, definicions i, sovint, notes explicatives. No és un diccionari de dret civil català, sinó que inclou, a més del dret civil català, tots els conceptes del dret civil aplicable a Catalunya.

"This dictionary contains 1160 words corresponding to the five major traditional areas of civil law: general civil law, civil law of obligations and contracts, real rights, family law and inheritance law. Each article contains the names in Catalan equivalents Spanish definitions and often explanatory notes. There is a dictionary of Catalan civil law, but also includes the Catalan civil law, the concepts of civil law applicable to Catalonia. it is the online version of the dictionary civil, prepared by TERMCAT and the Justice Department of the Generalitat of Catalonia, published in 2005.

Diccionari de dret administratiu

"Aquest diccionari conté 1.130 termes amb la definició i notes explicatives en català, equivalents en castellà i àrea temàtica, a la qual es pot accedir a través de l'opció Accés temàtic. Es tracta de la versió del línia del Diccionari de dret administratiu, del qual el TERMCAT és coautor i que ha estat publicat pel Departament de Justícia. L'obra forma part de la Col·lecció Termes Jurídics –juntament amb el Vocabulari de dret penal i penitenciari i el Diccionari de dret civil."

"This dictionary contains 1,130 terms with the definition and explanatory notes in Catalan, Spanish and equivalents subject area, which can be accessed through the option Access theme. This is the online version of the Dictionary of Administrative Law TERMCAT which was co-authored and published by the Department of Justice. the work is part of the collection together with the Legal Terms Vocabulary penitentiary and criminal law and civil law dictionary. "

Lèxic de les Comunitats Europees

"Aquest recull posa a disposició dels usuaris més de tres-cents termes procedents del buidatge de l'apartat Comunitats Europees del tesaurus multilingüe Eurovoc, amb les denominacions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de denominacions referents a les institucions de la Unió Europea i la funció pública, al dret comunitari, a la construcció europea i a les finances comunitàries, que han estat revisades per un equip d'especialistes de la Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya."

"This dictionary offers more than three hundred Catalan terms coming from the “European Communities” section in the Eurovoc multilingual thesaurus, with the equivalents in Spanish, French and English. Terms refer to European Union and public service institutions, Community law, European construction and Community finances, which have been revised by a team of specialists from the EU Department in the Catalan Government."

Diccionari de veterinària i ramaderia

"Aquest diccionari aplega i defineix prop de sis mil termes en català, amb les equivalències en castellà, francès i anglès, pertanyents als àmbits temàtics de l’anatomia patològica i la histopatologia, els agents patògens i les malalties, la clínica, la producció animal, la reproducció i les tècniques reproductives, els sistemes d’identificació, la bromatologia, la inspecció veterinària i els animals de companyia, entre d’altres.

"This dictionary defines and brings together nearly six thousand Catalan terms with the equivalents in Spanish, French and English, pertaining to the thematic areas of pathology and histopathology, pathogens and disease, clinical animal production , reproduction and printing techniques, identification systems, bromatology, veterinary inspection and pets, among others.

Diccionari de sinologia

"El Diccionari de sinologia en línia posa a l’abast dels usuaris vora de 1.100 termes propis d’aquesta disciplina; especialment, termes relacionats amb l’anatomia i la fisiologia mamàries, les tècniques diagnòstiques, la patologia de la mama i els tractaments. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès, francès i italià i, si escau, les denominacions de la Terminologia Anatomica (TA), amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives.

"Dictionary of Sinology Online makes available to users over 1,100 terms specific to this discipline, especially terms related to breast anatomy and physiology, diagnostic techniques, pathology and treatment of breast cancer. each term includes the equivalent names in Catalan and in Spanish, English, French and Italian and, where applicable, the names of the Anatomical Terminology (TA) with corresponding definitions and, eventually, with explanatory notes.

Vocabulari multilingüe de la sida

"Aquest diccionari recull més de 400 termes relatius a la infecció pel VIH i la sida que s'utilitzen habitualment en l'àmbit assistencial. S’hi poden trobar termes relacionats amb les característiques biològiques del VIH, amb aspectes epidemiològics i clínics de la infecció pel VIH i la sida o amb el tractament de la malaltia.

"This dictionary contains more than 400 terms relating to HIV and AIDS that are commonly used in the healthcare setting. You can find terms related to the biological characteristics of HIV, epidemiological and clinical aspects of infection HIV and AIDS and the treatment of the disease. Each term has equivalents in seven denominations Romance languages ​​(Catalan, Spanish -variants Europe and Mexico, French, Galician, Italian, Portuguese and European -variants of Brasil- and Romanian) with corresponding indicators speech and also in English.

Diccionari de recerca clínica de medicaments

"Aquest diccionari recull més de set-cents termes pertanyents a l’àmbit de l’assaig clínic que tenen el medicament com a nucli central, especialment els relacionats amb la metodologia i la bioestadística, la farmacologia, la bioètica, l’epidemiologia i la salut pública, la recerca i la publicació científica i la regulació legal i el control de qualitat. Completa l’obra una breu selecció de termes que designen els principals agents que intervenen en les diverses fases d’un assaig clínic.

"This dictionary contains more than seven hundred words belonging to the field of clinical trials that have the drug as a core, especially those related to the methodology and biostatistics, pharmacology, bioethics, and epidemiology public health, research and scientific publishing and legal regulation and quality control. Complete a brief selection of the work terms that designate the main actors involved in the various phases of a clinical trial. Each term includes names Catalan and equivalents in English and Spanish, in addition to a definition and, if necessary, additional notes.

Pages