CC BY-ND: Creative Commons Attribution-NoDerivs License

Lèxic multilingüe de la indústria

"Aquest lèxic recull més de tretze mil termes en català amb els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als sectors industrials més representatius de Catalunya. Aquest diccionari és la versió en línia del Lèxic multilingüe de la indústria, obra elaborada pel TERMCAT amb el suport del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Ambdues institucions desitgem que aquesta versió faciliti la consulta de les informacions i també la seva actualització constant.

"This lexicon contains more than thirteen thousand Catalan terms with equivalents in Spanish, French and English, concerning the most representative industrial sectors in Catalonia. This dictionary is the online version of the Lexicon multilingual industry, the work developed by TERMCAT with support of the Department of Innovation, Universities and Enterprise of the Generalitat of Catalonia. Both institutions hope that this release will facilitate the consultation of information and constantly updated. this will encourage everyone to make us your comments to improve the work. "

Diccionari de gemmologia

"Aquest diccionari conté 1.302 termes de l’àmbit de la gemmologia, especialment els relacionats amb les espècies gemmològiques, les propietats físiques i les característiques cristal·lines de les gemmes, les inclusions i les talles. També s’hi inclouen els materials obtinguts al laboratori, els tractaments utilitzats per a la millora del color i de l’aspecte de les gemmes, els processos de la talla, les màquines i eines necessàries per a fer-la i els productes finals que en resulten, i els aparells de mesura i els complements utilitzats en les diferents tècniques analítiques.

"This dictionary contains 1302 terms in the field of gemology, especially those related species gemmològiques, physical properties and characteristics of crystalline gems, inclusions and sizes. Also includes materials obtained in laboratory treatments used to improve the color and appearance of the gems, carving processes, machines and tools necessary to do it and end products that result, and measuring devices and accessories used in various analytical techniques. Each article contains the names in Catalan, equivalents in Spanish, French, Italian, English and German, and definition.

Fustes exòtiques

"Aquest diccionari recull una seixantena de termes, normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT, corresponents a fustes utilitzades actualment a Europa però procedents de països no europeus, fonamentalment de l'Àfrica, l'Àsia i Amèrica. Cada terme conté les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. La majoria dels equivalents s'han extret de la norma UNE-EN 13556, que és alhora la versió oficial en castellà de la Norma Europea 13556, de juny de 2003.

"This dictionary includes sixty terms standardized by the Supervisory Council TERMCAT corresponding to wood currently used in Europe but from countries outside Europe, mainly in Africa, Asia and America. Each term contains the names and the definition Catalan and equivalents in Spanish, French, English and German. most equivalents taken from the UNE-EN 13556, which is also the official Spanish version of the European standard 13556, June 2003.

Diccionari de fusteria

"Aquest diccionari aplega gairebé 1.400 termes de fusteria, corresponents a set àmbits temàtics: aparells, estris, eines i instruments; màquines i equipament auxiliar; característiques estructurals d’eines i màquines; materials; construccions; tècniques i processos; oficis i instal·lacions. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes i il·lustracions que aporten informació complementària sobre la denominació o el concepte definit.

"This dictionary includes nearly 1,400 terms carpentry, corresponding to seven subject areas: equipment, utensils, tools and instruments, machinery and auxiliary equipment, structural and machine tools, materials, structures, techniques and processes, trades and installations . at present the names and the definition in Catalan equivalents in Spanish, French and English and, where appropriate, notes and illustrations that provide additional information about the name or concept defined.

Diccionari de física

"El Diccionari de física, elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, aplega i defineix més de tres mil termes de l’àmbit de la física. Forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia. El diccionari ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Fundació Torrens-Ibern. La física, en el seu propòsit de descriure el món, des de les partícules més petites conegudes fins al cosmos en conjunt, és considerada una ciència d’abast molt ampli, amb molta terminologia pròpia.

"Dictionary of physics, developed jointly by the Polytechnic University of Catalonia, Catalan Encyclopaedia and TERMCAT, brings together more than three thousand and defines terms used in physics. It is part of the collection of scientific and technical dictionaries Science and Technology. the dictionary has had the collaboration of the Foundation La Pedrera Catalonia and the Foundation Torrens-Ibern. the physics in its purpose of describing the world, from the smallest particles known to the whole cosmos is considered a broad range of science, much terminology.

Terminologia bàsica dels dispositius mòbils

"Aquest diccionari conté una cinquantena de termes relacionats amb els dispositius mòbils, especialment els telèfons intel·ligents i les tauletes tàctils, amb la definició en català i equivalents en castellà, francès i anglès. Algunes fitxes també inclouen notes explicatives i il·lustracions.

"This dictionary contains fifty terms related to mobile devices, especially smartphones and tablets, as defined in Catalan and equivalents in Spanish, French and English. Some listings also include explanatory notes and illustrations. both the glossary as user touch gestures have been published on the occasion of the mobile World Congress 2014 (MWC) in order to spread widely alternatives Catalan terms used among users of mobile devices in companies and the media echo of developments in this technology consumer.

Terminologia del comerç electrònic

"Aquest diccionari recull gairebé tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de termes d’ús habitual en aquesta nova variant del comerç, que ja ocupa un lloc remarcable entre els nostres hàbits de consum. Es tracta de la versió en línia de la Terminologia del comerç electrònic, diccionari elaborat l'any 2005 pel TERMCAT en col·laboració amb el Govern d'Andorra i amb especialistes procedents de l'àmbit universitari, empresarial i de l'Administració."

"This dictionary contains almost three hundred names and terms with the Catalan definition and the equivalents in Spanish, French and English. These are terms commonly used in this new variant of the trade, which already ranks among remarkable our habits of consumption. This is the online version of the e-commerce terminology, dictionary TERMCAT made in 2005 in collaboration with the Government of Andorra and specialists from academia, business and Administration. "

Diccionaris cartogràfics

"Què és? Els Diccionaris cartogràfics apleguen en un sol producte els quatre diccionaris de la sèrie Diccionaris Terminològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, elaborats amb l’assessorament del TERMCAT i publicats en paper per Enciclopèdia Catalana. Els títols i els autors d’aquests quatre diccionaris són els següents:
- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.
- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.

"What is it? Diccionaris cartogràfics (‘Cartographic dictionaries’) is a compilation of four dictionaries edited by the Cartographic and Geological Institute of Catalonia with the advice of TERMCAT, printed by Enciclopèdia Catalana. The titles and authors of the four dictionaries are:
- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.
- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.
- NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica.

Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos

"Aquest diccionari recull els termes bàsics més utilitzats en l'àmbit de l'administració electrònica, i també els conceptes més habituals referits a la millora i la simplificació dels processos administratius. Inclou 164 fitxes terminològiques que contenen denominacions en català, castellà, francès i anglès, definicions en català, algunes notes explicatives i la indicació d'àrea temàtica.

"This dictionary includes the basic terms used in the field of e-government, and also the most common concepts related to the improvement and simplification of administrative processes. It includes 164 terminological files containing names in Catalan, Spanish, French English, Catalan definitions, explanatory notes and some indication of the subject area. the terms correspond to the six following thematic areas: technology infrastructure, processing electronics, security, administrative, quality and strategic planning and analysis, process improvement and simplification .

Lèxic d'additius alimentaris

"Aquest lèxic recull prop de quatre-cents termes que designen els additius alimentaris autoritzats a l’Estat espanyol d’acord amb la normativa vigent. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número d’identificació i les seves classes funcionals més habituals, les quals també es poden consultar a través de l’Accés temàtic.

"This lexicon contains about four hundred terms that designate food additives authorized in Spain in accordance with current regulations. Each term includes the equivalent names in Catalan and Spanish, French and English, in addition to the number identification and functional common classes, which can also be accessed via the Access theme.

Pages