Swedish

Laajakaistasanasto

"Laajakaistasanastoprojekti käynnistyi Sanastokeskus TSK:ssa vuoden 2011 alussa Viestintäviraston Terminologia-työryhmän aloitteesta. Projektin tarkoituksena oli koota sanastojulkaisuksi keskeisiä laajakaistaan liittyviä käsitteitä ja siten helpottaa ja yhtenäistää laajakaistaa koskevaa viestintää. Oheinen, hankkeen tuloksena syntynyt sanasto on tarkoitettu kaikille laajakaistapalveluiden käyttäjille ja laajakaistapalveluntarjoajille. Sanaston tavoitteena on helpottaa myös tiedottajien, toimittajien ja kääntäjien työtä.

"Broadband Glossary The project started Terminology Center TSK at the beginning of 2011 the initiative of the Finnish Communications Regulatory Authority The terminology working group of the project was to compile a glossary for publication of key concepts related to broadband, thereby facilitating and harmonizing the broadband communication attached, the project led to a glossary is intended for all broadband services, users and broadband service providers Vocabulary aim... to facilitate the work of the communicators, suppliers and translators.

Sosiaalisen median sanasto

"Monilta sosiaalisen median käsitteiltä puuttuu suomenkieliset termit tai käytetyissä termeissä on hajontaa, ja toisaalta useiden käsitteiden sisällöstä on erilaisia tulkintoja. Näistä syistä Sanastokeskus TSK:ssa käynnistyi keväällä 2009 Viestintäviraston Terminologia-työryhmän aloitteesta sanastohanke, jonka tarkoituksena oli koota sanastojulkaisuksi keskeisiä sosiaaliseen mediaan liittyviä käsitteitä.

"Many social media concepts to missing Finnish terms or used in the terms is the standard deviation, and on the other hand the contents of a number of concepts have different interpretations of these reasons Terminology Center TSK. Started operations in spring 2009 on the initiative of FICORA Terminology Working Group glossary of the project, the purpose of which was to compile a glossary for publication of key concepts related to social media.

Pankki- ja rahoitussanasto

"Sanastokeskus TSK:n koordinoima pankki- ja rahoitusalan sanastohanke julkaisee alan sanastoaineistoa yleiseen käyttöön. Julkaistut suositukset ovat syntyneet Sanastokeskuksen sekä useiden pankki- ja rahoitusalan asiantuntijoiden yhteistyönä. Pankki- ja rahoitusalan termipankki on avattu helmikuussa 2002. Se sisältää termistöä, käsitteiden määritelmiä ja kuvauksia sekä käsitekaavioita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sanastossa on 13.6.2014 julkaistu yhteensä 989 käsitettä. Sanastoa kartutetaan jatkuvasti, joten sivustolla kannattaa käydä myöhemminkin."

"Terminology Center TSK coordinated by the banking and financial sector glossary project publishes glossary of materials in the field for public use published recommendations have been born Terminology Center, as well as a number of banking and cooperation with financial experts from the banking and financial terminology bank has been opened in February 2002. It contains terminology, definitions of concepts and descriptions as well.. The concept of the charts in Finnish, Swedish and English. The glossary is published 13.6.2014 a total of 989 concept.

IEEE Standard for Learning Object Metadata

"This is a multi-part standard that specifies learning object metadata. This part specifies a conceptual data schema that defines the structure of a metadata instance for a learning object. For this standard, a learning object is defined as any entity - digital or non-digital - that may be used for learning, education, or training. For this standard, a metadata instance for a learning object describes relevant characteristics of the learning object to which it applies.

"This is a multi-part standard that specifies learning object metadata. This part specifies a conceptual data schema that defines the structure of a metadata instance for a learning object. For this standard, a learning object is defined as any entity - digital or non-digital - that may be used for learning, education, or training. For this standard, a metadata instance for a learning object describes relevant characteristics of the learning object to which it applies.

Kelan terminologinen sanasto

"Kelan terminologiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot lähes 500 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Kelan terminologisen sanaston alkutekstit, käsitekuvaukset ja käsitekaaviot on käännetty ruotsiksi.

"Social Insurance terminology is assembled terminological entries and käsitekaavioina data in almost 500 concept. Glossary explaining the contents of the concepts defined, and by means of the additional observations, and provides recommendations to the relationship between the Finnish and Swedish terms. Concepts illustrated concept diagrams. KELA terminology credits, the concept of the descriptions and the concept diagrams are translated Swedish.

DCMI Metadata Terms

"This document is an up-to-date, authoritative specification of all metadata terms maintained by the Dublin Core Metadata Initiative. Included are the fifteen terms of the Dublin Core Metadata Element Set, which have also been published as IETF RFC 5013 [RFC5013], ANSI/NISO Standard Z39.85-2007 [NISOZ3985], and ISO Standard 15836:2009 [ISO15836]."

World Register of Marine Species

"The aim of a World Register of Marine Species (WoRMS) is to provide an authoritative and comprehensive list of names of marine organisms, including information on synonymy. While highest priority goes to valid names, other names in use are included so that this register can serve as a guide to interpret taxonomic literature. The content of WoRMS is controlled by taxonomic experts, not by database managers.

PRODCOM List

"PRODCOM is the title of the EU production statistics for Mining, Quarrying and Manufacturing, i.e. Sections B and C of the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE Rev. 2). The title comes from the French 'PRODuction COMmunautaire' (Community production). The headings of the PRODCOM list are derived from the Harmonized System (HS) or the Combined Nomenclature (CN), which thus enables comparisons to be made between production statistics and foreign trade statistics.

"PRODCOM is the title of the EU production statistics for Mining, Quarrying and Manufacturing, i.e. Sections B and C of the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE Rev. 2). The title comes from the French 'PRODuction COMmunautaire' (Community production). The headings of the PRODCOM list are derived from the Harmonized System (HS) or the Combined Nomenclature (CN), which thus enables comparisons to be made between production statistics and foreign trade statistics.

Multilingual Classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations

"ESCO identifies and categorises skills/competences, qualifications and occupations relevant for the EU labour market and education and training, in 22 European languages. It provides occupational profiles showing which competences and qualifications are relevant for an occupation. ESCO is developed in an open IT format that can be used by third parties' software. It can be accessed through the ESCO portal and is available free of charge to everyone."

Klassifikationssystem för svenska bibliotek

"SAB är ett klassifikationssystem som klassificerar framför allt böcker men även andra media. Det används på många svenska folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek. Första upplagan kom 1921 och byggde på den klassifikation som då användes i de vetenskapliga bibliotekens accessionskatalog. Systemet går även under namnen "Klassifikationssystem för svenska bibliotek", "SAB-systemet" och "SAB:s klassifikationssystem". Förkortningen SAB står för "Sveriges Allmänna Biblioteksförening".

"SAB is a classification system that primarily classifies books, but also other media. It is used in many Swedish public libraries, school libraries and research libraries. The first edition came in 1921 and was based on the classification used in the accession libraries of the scientific libraries. The system is also called" SAB System Classification System "," SAB System "and" SAB Classification System ". The abbreviation SAB stands for the" Swedish Public Library Association. "SAB collaborated with the Swedish Library Society (SBS) and formed the current Swedish Library Association.

Pages