Portuguese

TNM Classification of Malignant Tumors

"The classification of cancer by anatomic disease extent, i.e. stage, is the major determinant of appropriate treatment and prognosis. Stage is an increasingly important component of cancer surveillance and cancer control and an endpoint for the evaluation of the population-based screening and early detection efforts. The UICC has published the UICC TNM classification of malignant tumours for over 50 years. The UICC TNM classification is the internationally accepted standard for cancer staging.

CIDOC Conceptual Reference Model

"The CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) provides definitions and a formal structure for describing the implicit and explicit concepts and relationships used in cultural heritage documentation. The CIDOC CRM is intended to promote a shared understanding of cultural heritage information by providing a common and extensible semantic framework that any cultural heritage information can be mapped to. It is intended to be a common language for domain experts and implementers to formulate requirements for information systems and to serve as a guide for good practice of conceptual modelling.

Combined Nomenclature

"The Combined Nomenclature is the goods classification used within the EU for the purposes of foreign trade statistics. It is also used by Directorate General 'Taxation and Customs Union' of the European Commission for customs duty purposes. The classification is maintained by Eurostat for the statistical aspects and by Taxation and Customs Union DG for the tariff aspects. The classification is based on the Harmonized System (HS) which it sub-divides where necessary for purposes of external trade, agricultural regulation and customs duties.

Vocabulari panllatí de les xarxes socials

"Aquest vocabulari conté 114 termes relacionats amb les diferents xarxes socials, especialment el Facebook i el Twitter. Cada terme presenta les denominacions equivalents en sis llengües romàniques (català, castellà -variants d’Europa i de Mèxic-, francès, gallec, italià, i portuguès -variants d’Europa i de Brasil), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès. Les definicions són en català i, en alguns casos, també en castellà.

"This vocabulary contains 114 terms related to different social networks, especially Facebook and Twitter. Each term has the equivalent names in six Romance languages ​​(Catalan, Spanish -variants Europe and Mexico, French, Galician, Italian and Portuguese -variants Europe and Brazil), with corresponding indicators speech and also in English. the definitions are in Catalan and, in some cases, also in Spanish. It has been elaborated within the framework of the Network Panlatin Terminology (really), which aims to promote the development of the Romance languages.

Vocabulari internacional de metrologia

"El Vocabulari internacional de metrologia recull la terminologia de la traducció catalana del Vocabulari internacional de metrologia. Conceptes fonamentals i generals i termes associats, 3a ed. (VIM3). L'obra va ser traduïda per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT, i es va publicar l'any 2012.

"The international vocabulary of metrology reflects the terminology of the Catalan translation of the International Vocabulary of Metrology. Fundamental concepts and associated terms and generals, 3rd ed. (VIM3). The work was translated by the Catalan Association of Clinical Laboratory Sciences with advice TERMCAT terminology, and published in 2012. this vocabulary contains 144 Catalan terms of this specific field of knowledge with the definitions corresponding equivalents in Spanish, French and Portuguese, and the reference code that identifies each section VIM3 terms.

Vocabulari bàsic dels grans magatzems

"Aquest vocabulari aplega les denominacions catalanes de més d’un miler de productes, la majoria dels quals es poden trobar en uns grans magatzems, amb els seus equivalents en castellà, francès, portuguès i anglès. Per facilitar-ne la cerca, es poden consultar classificats per seccions, com a les grans superfícies. Així mateix, es recullen en aquestes cinc llengües més de tres-centes cinquanta expressions que es poden presentar habitualment en les converses entre comprador i venedor, també ordenades temàticament.

"This vocabulary includes the Catalan denominations of more than a thousand products, most of which can be found in a department store with its equivalents in Spanish, French, Portuguese and English. To facilitate your search, you can check classified sections, such as supermarkets. also contained in these five languages more than three hundred fifty expressions that can occur regularly in conversations between buyer and seller, also arranged thematically.

Terminologia de fires i congressos

"Aquest diccionari recull més de dos-cents termes, amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i portuguès. Es tracta dels termes d'ús més habitual tant en l'organització com en el desenvolupament de les fires i els congressos. Es tracta de la versió en línia de la Terminologia de fires i congressos, diccionari elaborat l'any 2003 pel TERMCAT en col·laboració amb el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i amb professionals de gran experiència en l'àmbit."

"This dictionary includes more than two hundred words, with the names and Catalan definition and the equivalents in Spanish, French, English and Portuguese. These are the terms most commonly used in both the organization and the development of fairs and congresses. This is the online version of the trade fairs and congresses terminology, dictionary developed by TERMCAT 2003 in collaboration with the Department of Employment, Industry, Trade and Tourism and highly experienced professionals in the field. "

Vocabulari multilingüe de la sida

"Aquest diccionari recull més de 400 termes relatius a la infecció pel VIH i la sida que s'utilitzen habitualment en l'àmbit assistencial. S’hi poden trobar termes relacionats amb les característiques biològiques del VIH, amb aspectes epidemiològics i clínics de la infecció pel VIH i la sida o amb el tractament de la malaltia.

"This dictionary contains more than 400 terms relating to HIV and AIDS that are commonly used in the healthcare setting. You can find terms related to the biological characteristics of HIV, epidemiological and clinical aspects of infection HIV and AIDS and the treatment of the disease. Each term has equivalents in seven denominations Romance languages ​​(Catalan, Spanish -variants Europe and Mexico, French, Galician, Italian, Portuguese and European -variants of Brasil- and Romanian) with corresponding indicators speech and also in English.

SilvaVoc Terminology

"In the light of forestry research in a changing world, the forestry world needs a clear and comprehensible language and a forum to study and reconsider the correct meaning of forestry terms. With the participation of an increasing number of non-foresters in the decision-making process in forestry, the need for a clear and well defined forest terminology exists worldwide. In order to ensure the continued updating and revision of the terminology basic stock and inclusion of new forestry terms, international cooperation is of extreme importance.

Diccionari de llengües del món

"El Diccionari de llengües del món és un recull sistemàtic d’informació sobre 1.264 llengües estructurada en forma de fitxa de diccionari. Hi trobareu el nom de les llengües en català, àrab, gal·lès, alemany, anglès, espanyol, basc, francès, gallec, guaraní, italià, japonès, neerlandès, occità, portuguès, rus, suahili, amazic i xinès, i en la llengua mateixa de què es tracti. Igualment aplega informació sobre la filiació lingüística, el lloc on es parlen, la seva situació sociolingüística, vitalitat, alguns aspectes històrics, etc.

"Dictionary of the world's languages is a systematic collection of information about 1264 languages structured as a dictionary file. You will find the name of the languages Catalan, Arabic, Welsh, German, English, Spanish, Basque, French , Galician Guarani, Italian, Japanese, Dutch, Occitan, Portuguese, Russian, Swahili, Berber and Chinese, and the language itself in question. it also includes information on personal language, where they speak, their situation sociolinguistic vitality, some historical aspects, etc.

Pages