Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia

Abstract: 

"Taideteollisuusalan ontologia TAO perustuu Muotoilun ja viestinnän asiasanastoon, jota ylläpitää Savonia-ammattikorkeakouluun kuuluva Kuopion Muotoiluakatemia. Museoalan ontologia MAO puolestaan perustuu Museoalan asiasanastoon, jota ylläpitää Museovirasto. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä rakensi TAOsta, MAOsta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuvan yhdistelmäontologian FinnONTO-projektissa osallistujaorganisaatioiden tuella. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina olivat Taideteollinen korkeakoulu ja Museovirasto. Vuonna 2016 ontologiasta julkaistiin uusi museoalan käsitteistön osalta päivitetty versio Museoviraston ja Sanastokeskus TSK:n toimesta. Yhdistelmäontologia on rakennettu vertailemalla erikoisalojen ontologioita Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO) ja toisiinsa yhteisten käsitteiden löytämiseksi sekä muokkaamalla käsitehierarkiat YSOn yläkäsitteistön ja mallinnusperiaatteiden mukaisesti. Tällä tavalla on voitu selkeyttää toisilleen läheisten alojen käsitteiden yhteneväisyydet ja erot sekä erikoisalan käsitteiden liittymäkohdat yleisempään käsitehierarkiaan. TAOn, MAOn ja YSOn muodostama yhdistelmäontologia soveltuu erityisesti taideteollisuusalan ja museoalan aineistojen kuvailuun.
Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät MAO- ja TAO-käsitteiden sekä kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska MAO/TAO-yhdistelmäontologia on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten MAOn ja TAOn käsitteiden lukumäärät on esitetty erillisinä lukuina. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain MAOa ja TAOa yhdistettynä eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä."

Alternative Title: 
MAO/TAO
Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin
Ontology for Museum Domain and Applied Arts
English Title: 
Ontology for Museum Domain and Applied Arts
Size: 
10205 Preferred terms (2017-02).
Author: 
Kansalliskirjasto
EuroVoc: 
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Address: 
The National Library of Finland, Fabianinkatu 35, Helsinki, 00170, Finland