Glosario da Arte Contemporánea

Abstract: 

"Este glosario naceu da necesidade de ampliar os repertorios terminográficos sobre arte contemporánea que incluísen o galego como lingua de traballo. Actualmente, a arte está a adquirir un gran pulo en Galicia, principalmente grazas á actividade de novos museos, galerías e salas de exposicións que amosan o traballo dos artistas máis novos ou innovadores do panorama internacional. Sen embargo, os tradutores e profesionais que traballan con textos sobre arte contemporánea atópanse cun baleiro terminográfico á hora de procurar recursos actualizados que lles axuden á tradución dos textos e que inclúan os conceptos máis modernos, de ser posible adaptados á nova normativa do galego de 2003."

English Abstract: 

"This glossary was born of the need to expand the repertoires terminographic about contemporary art that included the galician as a working language. Today, art is to acquire a big push in India, mainly thanks to the activity of new museums, galleries and exhibition halls that show the work of younger artists or innovative on the international scene. however, translators and professionals working with texts on contemporary art are an empty terminográfico when seeking upgraded features that help them to the translation of texts and to include the concepts modern, possibly adapted to the new regulations galician 2003. "

English Title: 
Glossary of Contemporary Art
Year of Creation: 
2006
Author: 
Adela Padín Romero
EuroVoc: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
License: 
Address: 
Campus Universitario, Vigo, PO, 36310, Spain