Unknown

Sibelius-Akatemian kirjojen luokitus

Konstuniversitetets bibliotek erbjuder undervisning i informationssökning och informationsanskaffning (informationsläskunnighet) för universitetets studerande och personal. Utöver undervisning erbjuds även individuell handledning som man kan boka hos informatikern vid det egna akademibiblioteket.

Bibliotekets kundtjänst ger handledning i användningen av biblioteket och i materialsökning. Man kan ställa frågor både till kundtjänstpersonalen och via e-­post, eller boka tid hos informatikern.

University libraries offer information search and information literacy teaching for their students and staff. In addition to study-related teaching, individual instruction is also available and can be booked from the information specialists of the academy libraries.

The library staff provides customer guidance for using the library and searching for material. You can ask for advice from the library’s customer service or by email. Detailed questions concerning information acquisition or thesis writing can be discussed in a private information specialist meeting.

Suomalainen esityskokoonpanosanasto

"Suomalainen esityskokoonpanosanasto (SEKO) on yksikielinen musiikin esityskokoonpanot kattava sanasto. Sanasto on tarkoitettu käytettäväksi nuotti- ja av-aineiston sisältämien sävellysten esityskokoonpanojen täsmälliseen indeksointiin ja tiedonhakuun.

"The Finnish Presentation Composition (SEKO) is a single-language vocabulary covering music presentations. The vocabulary is intended for accurate indexing and retrieval of compositional compositions in the notes and avs.
The vocabulary is primarily intended for use in the presentation of a presentation set in the MARC 21 bibliographic records and authority records field 382 but may also be used in the artist's remarks (in MARC 21 bibliographic records field 511). The glossary is available in both the RDA description guidelines and the old Finnish inventory rules.

Paikkatieto-ontologia

"Paikkatieto-ontologian (PTO) toinen versio muodostuu Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) ja sitä täydentävistä noin 1020 paikkatietokäsitteestä. Paikkatietokäsitteet ovat peräisin Geoinformatiikan sanaston 2. laitoksesta, Paikkatietohakemiston hakusanastosta ja Euroopan komission antamista paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta koskevista asetuksista 1089/2010 ja 1253/2013. Viimeksi mainitut käsitteet ovat INSPIRE-direktiivin mukaisia paikkatietokohdetyyppejä.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

"Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

Julkisten palvelujen luokitus

"Julkisten palvelujen yleinen päätasoluokitus koostuu 27 päätason ja noin 180 alatason luokasta. Luokkien otsikoinnissa käytetyt termit kuvaavat julkisten palvelujen käyttötapauksia ja –tilanteita.
Luokitus on tarkoitettu erityisesti kansalaisille ja yrityksille palveluja tarjoaviin ja niitä kokoaviin verkkopalveluihin ja muihin palvelutietoja sisältäviin järjestelmiin. Verkkopalvelujen esityskerroksessa luokkia voi yhdistellä, tyypillisesti navigointi- ja ryhmittelytarkoituksiin. Tällaisissa yhdistelmäluokissa luokituksen termit säilyvät ennallaan.

"The general classification of public services consists of 27 main levels and about 180 lower-level categories. The terms used in heading headings describe the use of public services and situations.
  The classification is intended specifically for systems and services that provide services to and from citizens and businesses. In the online service presentation platform, categories can be merged, typically for navigation and grouping purposes. In such composite classes, the terms of the classification remain unchanged.

Metatietosanasto

"Metatietosanasto on aineistojen kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten kokonaisuus, joka sisältää sekä ISBD-kuvailusääntöjen että RDA-kuvailuohjeiden mukaista terminologiaa. Sanaston käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon tuottamista ja yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi.
Metatietosanaston rakenteellinen hierarkia perustuu FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Description) -käsitemallin mukaisiin kategorioihin: teos, ekspressio, manifestaatio, kappale, henkilö, yhteisö, suku sekä niiden väliset suhteet.

"Metadata Dictionary is a terms and expressions necessary for the description data entity that includes both ISBD-item rules and the terminology of the RDA item's instructions. Stabilize the production of use of the vocabulary describing the meta information and unify the description is to promote the retrieval performance.
Metadata Vocabulary is based on the structural hierarchy of categories in accordance with FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Description)
The term refers to work independently on the cognitive or artistic content.

TEPA

"TEPA on Sanastokeskus TSK:n kokoama ja ylläpitämä termipankki. Se sisältää erikoisalojen termejä ja määritelmiä, jotka esitetään monikielisinä termitietueina. Termipankin rungon muodostaa Sanastokeskuksen oma aineisto, mutta se sisältää myös muita asiantuntijoiden laatimia alakohtaisia sanastoja. TEPA-termipankki on toteutettu Kielikone Oy:n kehittämällä MOT®-sanakirjaohjelmalla.

"TEPA is a term bank compiled and maintained by the Finnish Terminology Centre TSK (Sanastokeskus TSK). It contains special language terms and their definitions which are displayed as multilingual terminological entries. TSK's own publications form the core of TEPA, but it also contains other special field vocabularies compiled by specialists. TEPA is implemented with Kielikone Ltd's MOT® dictionary software.

Pages