Barcelona

Lèxic de les Comunitats Europees

"Aquest recull posa a disposició dels usuaris més de tres-cents termes procedents del buidatge de l'apartat Comunitats Europees del tesaurus multilingüe Eurovoc, amb les denominacions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de denominacions referents a les institucions de la Unió Europea i la funció pública, al dret comunitari, a la construcció europea i a les finances comunitàries, que han estat revisades per un equip d'especialistes de la Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya."

"This dictionary offers more than three hundred Catalan terms coming from the “European Communities” section in the Eurovoc multilingual thesaurus, with the equivalents in Spanish, French and English. Terms refer to European Union and public service institutions, Community law, European construction and Community finances, which have been revised by a team of specialists from the EU Department in the Catalan Government."

Diccionari de veterinària i ramaderia

"Aquest diccionari aplega i defineix prop de sis mil termes en català, amb les equivalències en castellà, francès i anglès, pertanyents als àmbits temàtics de l’anatomia patològica i la histopatologia, els agents patògens i les malalties, la clínica, la producció animal, la reproducció i les tècniques reproductives, els sistemes d’identificació, la bromatologia, la inspecció veterinària i els animals de companyia, entre d’altres.

"This dictionary defines and brings together nearly six thousand Catalan terms with the equivalents in Spanish, French and English, pertaining to the thematic areas of pathology and histopathology, pathogens and disease, clinical animal production , reproduction and printing techniques, identification systems, bromatology, veterinary inspection and pets, among others.

Diccionari de sinologia

"El Diccionari de sinologia en línia posa a l’abast dels usuaris vora de 1.100 termes propis d’aquesta disciplina; especialment, termes relacionats amb l’anatomia i la fisiologia mamàries, les tècniques diagnòstiques, la patologia de la mama i els tractaments. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès, francès i italià i, si escau, les denominacions de la Terminologia Anatomica (TA), amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives.

"Dictionary of Sinology Online makes available to users over 1,100 terms specific to this discipline, especially terms related to breast anatomy and physiology, diagnostic techniques, pathology and treatment of breast cancer. each term includes the equivalent names in Catalan and in Spanish, English, French and Italian and, where applicable, the names of the Anatomical Terminology (TA) with corresponding definitions and, eventually, with explanatory notes.

Vocabulari multilingüe de la sida

"Aquest diccionari recull més de 400 termes relatius a la infecció pel VIH i la sida que s'utilitzen habitualment en l'àmbit assistencial. S’hi poden trobar termes relacionats amb les característiques biològiques del VIH, amb aspectes epidemiològics i clínics de la infecció pel VIH i la sida o amb el tractament de la malaltia.

"This dictionary contains more than 400 terms relating to HIV and AIDS that are commonly used in the healthcare setting. You can find terms related to the biological characteristics of HIV, epidemiological and clinical aspects of infection HIV and AIDS and the treatment of the disease. Each term has equivalents in seven denominations Romance languages ​​(Catalan, Spanish -variants Europe and Mexico, French, Galician, Italian, Portuguese and European -variants of Brasil- and Romanian) with corresponding indicators speech and also in English.

Diccionari de recerca clínica de medicaments

"Aquest diccionari recull més de set-cents termes pertanyents a l’àmbit de l’assaig clínic que tenen el medicament com a nucli central, especialment els relacionats amb la metodologia i la bioestadística, la farmacologia, la bioètica, l’epidemiologia i la salut pública, la recerca i la publicació científica i la regulació legal i el control de qualitat. Completa l’obra una breu selecció de termes que designen els principals agents que intervenen en les diverses fases d’un assaig clínic.

"This dictionary contains more than seven hundred words belonging to the field of clinical trials that have the drug as a core, especially those related to the methodology and biostatistics, pharmacology, bioethics, and epidemiology public health, research and scientific publishing and legal regulation and quality control. Complete a brief selection of the work terms that designate the main actors involved in the various phases of a clinical trial. Each term includes names Catalan and equivalents in English and Spanish, in addition to a definition and, if necessary, additional notes.

Diccionari d’otorinolaringologia

"Aquest diccionari aplega vora 1.100 termes de l’àmbit de l’otorinolaringologia, corresponents a cinc àmbits temàtics: otologia, rinologia, faringologia, laringologia i disciplines connexes. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès i, si escau, els termes anatòmics internacionals.

"This dictionary includes over 1,100 terms in the field of otolaryngology, corresponding to five themes: Otology, Rhinology, faringologia, laringólogo and related disciplines. In presenting and defining names in Catalan, Spanish and English equivalents and if applicable, international anatomical terms.

Diccionari de psiquiatria

"Aquest diccionari recull gairebé un miler de termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. La salut mental és avui un dels àmbits prioritaris d'atenció sanitària. A banda dels nous plantejaments en el tractament de les malalties mentals i en la comprensió dels processos psíquics, s'hi descriuen patologies mentals emergents de gran impacte social, com ara les demències de tipus Alzheimer o els trastorns de la conducta alimentària.

"This dictionary includes nearly a thousand names and terms with the Catalan definition and the equivalents in Spanish, French, English and German. Mental health is now one of the priority areas of health care. In addition to new approaches in treatment of mental illness in the understanding of mental processes, mental disorders are described emerging of great social impact, such as Alzheimer-type dementia or behavioral disorders food.

Diccionari d'oftalmologia

"Aquest diccionari aplega prop de 1.200 termes de l’àmbit de l’oftalmologia, corresponents a sis àmbits temàtics: anatomia, fisiologia, exploració, semiologia, patologia i terapèutica. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès i, si escau, els termes anatòmics internacionals. Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’oftalmologia, elaborat l'any 2011 pel TERMCAT amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració d'especialistes de la Universitat de Barcelona i de la Societat Catalana d'Oftalmologia."

"This dictionary includes 1,200 terms in the field of ophthalmology, corresponding to the six thematic areas: anatomy, physiology, examination, semiotics, pathology and therapy. In presenting and defining names in Catalan and Spanish equivalents English and, where appropriate, international anatomical terms. This is the online version of the Dictionary of ophthalmology, made in 2011 by TERMCAT with the support of the Government of Catalonia and the collaboration of specialists from the University Barcelona and the Catalan Society of Ophthalmology. "

Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana

"Aquesta obra, el diccionari en línia Noms de plantes. Corpus de fitonínimia catalana, és un diccionari descriptiu, elaborat en el marc del projecte Noms catalans de plantes per un equip d’especialistes dirigit per Joan Vallès i Xirau i format per Joan Veny, Josep Vigo, M. Àngels Bonet, M. Antònia Julià i Joan Carles Villalonga, en col·laboració amb el TERMCAT. El desenvolupament d’aquest projecte i la publicació dels seus resultats ha pogut fer-se realitat gràcies al suport de moltes persones i institucions, que hi han cregut i hi han contribuït de diverses maneres (vegeu els crèdits).

"This work, online dictionary names of plants. Fitonínimia Corpus Catalan is a descriptive dictionary, compiled in the framework of Catalan names of plants by a team of specialists led by Joan Vallès Xirau and formed by Joan Veny, Josep Vigo, M. Angels Bonet Julia Antonia M. and Joan Carles Villalonga, in collaboration with TERMCAT. the development of this project and the publication of results could be realized thanks to the support of many people and institutions who have believed and have contributed in various ways (see credits).

Diccionari de neurociència

"Aquest diccionari recull prop de dos mil termes de l’àmbit de la neurociència, juntament amb la definició, notes explicatives i equivalents en castellà i anglès. L’obra està organitzada d’acord amb una estructuració temàtica en què tenen cabuda la neuroanatomia, la neurohistologia, la neurobiologia cel·lular, la neurobiologia del desenvolupament, la neuroquímica, la neurofarmacologia, la neurofisiologia cel·lular i de sistemes, la neurobiologia del comportament, la neurologia, la neuropsicologia i la psiquiatria, la neurociència computacional i disciplines connexes amb la neurociència.

"This dictionary contains about two thousand terms used in neuroscience along with definition, explanatory notes and equivalents in Spanish and English. The book is organized according to a thematic structure in which there is room neuroanatomy, the neurohistologia, cellular neurobiology, developmental neurobiology, neurochemistry, neuropharmacology the, cellular and systems neurophysiology, behavioral neurobiology, neurology, psychiatry and neuropsychology, computational neuroscience and related disciplines with neuroscience.

Pages