Barcelona

Vocabulari de la planificació estratègica

"Cada vegada hi ha més institucions que planifiquen el seu futur d'una manera estratègica, analitzant i organitzant els seus objectius i les tasques necessàries per assolir-los, i tenint en compte els factors interns i externs que poden tenir-hi incidència. Aquest diccionari recull els termes bàsics que s'utilitzen en aquesta metodologia de planificació. De cada terme es presenten les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, aclariments lingüístics o conceptuals.

"More and more institutions plan their future in a strategic way, analyzing and organizing its objectives and tasks necessary to achieve them, taking into account the internal and external factors that may have no effect. This Dictionary contains basic terms used in this planning methodology. for each term and definition denominations present in Catalan equivalents in Spanish, French and English and, in some cases, linguistic or conceptual clarification.

Terminologia notarial

"Aquest diccionari aplega uns tres-cents termes, que són els d'ús més habitual a les notaries, i en presenta les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà. A més dels més característics del món de la notaria, també s'hi inclouen termes que provenen d'altres branques del dret estretament vinculades amb la feina diària del notari, com ara el dret civil, el dret hipotecari o el dret mercantil.

"This dictionary includes about three hundred words, which are most commonly used in the note and presents the names and the definition in Catalan and Spanish equivalents. In addition to more typical of the world of notary also include terms from other areas of law closely linked to the daily work of the notary, such as civil law, mortgage law or commercial law.

Diccionari de la negociació col·lectiva

"Aquest diccionari recull uns sis-cents termes propis de processos tan rellevants com ara les relacions col·lectives entre sindicats i empreses, les condicions laborals, els convenis col·lectius, la gestió dels recursos humans o les particularitats del mercat laboral. A banda de les denominacions i la definició en català, el diccionari ofereix les equivalències en castellà, francès i anglès. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de la negociació col·lectiva, elaborat conjuntament pel TERMCAT i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya l’any 2000."

"This dictionary contains about six hundred terms specific processes such as excellent the relations between unions and collective enterprises, working conditions, collective agreements, management of human resources and the particularities of the labor market. Apart and the definition of the names in Catalan, the dictionary provides the equivalents in Spanish, French and English. This is the online version of the Dictionary of collective bargaining, developed jointly by TERMCAT and the Department of Labor of the Government of Catalonia 2000. "

Diccionari dels mercats financers

"Aquest diccionari recull prop de sis-cents termes amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als mercats financers i corresponents a set àmbits temàtics: organització, estructura i funcionament, persones i entitats, actius, operacions, procés de contractació i anàlisi d'actius i emissors.

"This dictionary gathers about six hundred terms with the Catalan definition and equivalents in Spanish, French and English, related to financial markets and corresponding to seven thematic fields: organization, structure and functioning, people and entities, assets, transactions, hiring process and assets and issuers analysis.
It is the online version for the Diccionari dels mercats financers, a joint project carried out by the Catalan Government Economy and Finance Department and TERMCAT that systematizes for the first time the financial terminology in Catalan."

Vocabulari bàsic dels grans magatzems

"Aquest vocabulari aplega les denominacions catalanes de més d’un miler de productes, la majoria dels quals es poden trobar en uns grans magatzems, amb els seus equivalents en castellà, francès, portuguès i anglès. Per facilitar-ne la cerca, es poden consultar classificats per seccions, com a les grans superfícies. Així mateix, es recullen en aquestes cinc llengües més de tres-centes cinquanta expressions que es poden presentar habitualment en les converses entre comprador i venedor, també ordenades temàticament.

"This vocabulary includes the Catalan denominations of more than a thousand products, most of which can be found in a department store with its equivalents in Spanish, French, Portuguese and English. To facilitate your search, you can check classified sections, such as supermarkets. also contained in these five languages more than three hundred fifty expressions that can occur regularly in conversations between buyer and seller, also arranged thematically.

Terminologia de fires i congressos

"Aquest diccionari recull més de dos-cents termes, amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i portuguès. Es tracta dels termes d'ús més habitual tant en l'organització com en el desenvolupament de les fires i els congressos. Es tracta de la versió en línia de la Terminologia de fires i congressos, diccionari elaborat l'any 2003 pel TERMCAT en col·laboració amb el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i amb professionals de gran experiència en l'àmbit."

"This dictionary includes more than two hundred words, with the names and Catalan definition and the equivalents in Spanish, French, English and Portuguese. These are the terms most commonly used in both the organization and the development of fairs and congresses. This is the online version of the trade fairs and congresses terminology, dictionary developed by TERMCAT 2003 in collaboration with the Department of Employment, Industry, Trade and Tourism and highly experienced professionals in the field. "

Terminologia electoral bàsica

"La Terminologia electoral bàsica recull 129 termes relacionats amb el procés i els sistemes electorals. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries. L’obra ha estat elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. També ha participat en el projecte el Departament de Llengua Espanyola de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea, el qual ha aportat informació documental.

"The terminology includes 129 basic elections terms related to the process and electoral systems. Each term includes Catalan terms, definitions, equivalents in Spanish, French and English and, if necessary, additional notes. The work has been made by TERMCAT collaboration with the Ministry of Home Affairs and Institutional Relations of the Generalitat of Catalonia. He has also participated in the project by the Department of Spanish Language Directorate-General for Translation of the European Commission, which has provided documentary information.

Vocabulari de dret penal i penitenciari

"Aquest vocabulari conté 2.705 termes corresponents a quatre grups temàtics: dret penal, dret processal penal, dret penitenciari i dret penal militar. Cada article mostra les denominacions en català, equivalents en castellà, àrea temàtica –a la qual es pot accedir a través de l’opció Accés temàtic– i, sovint, notes explicatives. Es tracta de la versió en línia del Vocabulari de dret penal i penitenciari elaborat pel TERMCAT i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, publicat en paper l’any 2000.

"This vocabulary contains 2,705 terms related to four thematic groups: criminal law, criminal procedural law, penal law and military criminal law. Each article displays the names in Catalan, Spanish equivalent, subject area -which can be accessed through Access the tool temàtic- and often explanatory notes. This is the online version of the vocabulary of criminal law and penal TERMCAT prepared by the Justice Department and the Government of Catalonia, published on paper in 2000. in this time, some of the original data have been updated or completed.

Diccionari de dret civil

"Aquest diccionari conté 1.160 termes corresponents a les cinc grans àrees clàssiques del dret civil: dret civil general, dret civil d’obligacions i contractes, drets reals, dret de família i dret de successions. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà, definicions i, sovint, notes explicatives. No és un diccionari de dret civil català, sinó que inclou, a més del dret civil català, tots els conceptes del dret civil aplicable a Catalunya.

"This dictionary contains 1160 words corresponding to the five major traditional areas of civil law: general civil law, civil law of obligations and contracts, real rights, family law and inheritance law. Each article contains the names in Catalan equivalents Spanish definitions and often explanatory notes. There is a dictionary of Catalan civil law, but also includes the Catalan civil law, the concepts of civil law applicable to Catalonia. it is the online version of the dictionary civil, prepared by TERMCAT and the Justice Department of the Generalitat of Catalonia, published in 2005.

Diccionari de dret administratiu

"Aquest diccionari conté 1.130 termes amb la definició i notes explicatives en català, equivalents en castellà i àrea temàtica, a la qual es pot accedir a través de l'opció Accés temàtic. Es tracta de la versió del línia del Diccionari de dret administratiu, del qual el TERMCAT és coautor i que ha estat publicat pel Departament de Justícia. L'obra forma part de la Col·lecció Termes Jurídics –juntament amb el Vocabulari de dret penal i penitenciari i el Diccionari de dret civil."

"This dictionary contains 1,130 terms with the definition and explanatory notes in Catalan, Spanish and equivalents subject area, which can be accessed through the option Access theme. This is the online version of the Dictionary of Administrative Law TERMCAT which was co-authored and published by the Department of Justice. the work is part of the collection together with the Legal Terms Vocabulary penitentiary and criminal law and civil law dictionary. "

Pages