university

Tesauro Unesp

Tesauro é um sistema de organização do conhecimento científico composto de palavras-chave (descritores) relacionadas semântica e genericamente conforme áreas de conhecimento. É utilizado como instrumento para organização, indexação e recuperação da informação em bases de dados.

The UNESP Thesaurus has vocabulary with specialized terms from the areas of knowledge of its teaching, research and extension activities. It is built with the combination of controlled vocabularies from the Library of Congress Subject Headings (LCSH), Terminology from the National Library of Brazil (BN) Medical Subject Headings (MeSH) and Health Sciences Descriptors (DeCS) in MARC21 authority records.

Nomenclatura de gestió universitària

"Aquest diccionari és fruit de la col·laboració entre la Xarxa Vives d’Universitats i el Centre de Terminologia TERMCAT, amb l’objectiu de difondre en línia el treball dut a terme per la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives mitjançant el grup de treball de Terminologia i Nomenclatura, integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa.

Quadre de classificació de la UPC

"Aquest quadre de classificació funcional agrupa els documents de manera que reflecteixin les funcions i les activitats de la Universitat seguint una estructura jeràrquica i lògica. És un quadre flexible, que permet afegir noves funcions sense que calgui estructurar-lo ni codificar-lo novament. Les divisions es fan des de conceptes generals a activitats concretes. Els documents de la Universitat es divideixen en dues categories: documents de gestió i documents d'explotació. Els documents que són propis de qualsevol administració i els documents amb funcions específiques de la UPC.

"This classification functional groups the documents to reflect the functions and activities of the University following a hierarchical structure and logic. It is a picture flexible, which allows you to add new features without the need to structure it or encode it again. the divisions are from general concepts to specific activities. the documents of the University are divided into two categories: document management and operating documents. the documents that are characteristic of any administrative documents with specific functions of the UPC.

Oregon University System Human Resources Classification Specifications

"Human Resources, within the Finance and Administration Division, provides system-wide leadership, consultative services, and coordination of major human resources functions in cooperation with the seven public universities that comprise the Oregon University System. Human Resource performs a wide range of Chancellor's Office and system-wide responsibilities, including conducting and reporting system wide compensations and benefit survey findings, participating in system wide projects and task forces.

"Human Resources, within the Finance and Administration Division, provides system-wide leadership, consultative services, and coordination of major human resources functions in cooperation with the seven public universities that comprise the Oregon University System. Human Resource performs a wide range of Chancellor's Office and system-wide responsibilities, including conducting and reporting system wide compensations and benefit survey findings, participating in system wide projects and task forces.