metadata

Dublin Core Collection Description Frequency Vocabulary

"The Collection Description Frequency Vocabulary provides a set of terms that can be used as values of the dcterms:accrualPeriodicity property in descriptions of collections. It has been developed in association with the Dublin Core Collections Application Profile (DC Collections AP) but this vocabulary is independent of that profile and the terms defined here may be referenced in other metadata descriptions and used as the values of other properties."

Metatietosanasto

"Metatietosanasto on aineistojen kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten kokonaisuus, joka sisältää sekä ISBD-kuvailusääntöjen että RDA-kuvailuohjeiden mukaista terminologiaa. Sanaston käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon tuottamista ja yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi.
Metatietosanaston rakenteellinen hierarkia perustuu FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Description) -käsitemallin mukaisiin kategorioihin: teos, ekspressio, manifestaatio, kappale, henkilö, yhteisö, suku sekä niiden väliset suhteet.

"Metadata Dictionary is a terms and expressions necessary for the description data entity that includes both ISBD-item rules and the terminology of the RDA item's instructions. Stabilize the production of use of the vocabulary describing the meta information and unify the description is to promote the retrieval performance.
Metadata Vocabulary is based on the structural hierarchy of categories in accordance with FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Description)
The term refers to work independently on the cognitive or artistic content.